GetGrass Tiềm Năng Kiếm 10.000 USD Từ Dữ liệu Duyệt Web

GetGrass Tiềm Năng Kiếm 10.000 USD Từ Dữ liệu Duyệt Web

GetGrass là một dự án tiền điện tử mới nổi đầy tiềm năng, cho phép người dùng kiếm thu nhập thụ động bằng cách chia sẻ dữ liệu duyệt web của họ. Dự án được xây dựng trên nền tảng blockchain Aptos, nổi tiếng với tốc độ xử lý nhanh chóng và phí giao dịch thấp. Điểm nổi...
Hold Station Outstanding Potential

Hold Station Outstanding Potential

Hold Station, built on the zkSync Era blockchain platform, offers a range of core functionalities that cater to various DeFi (decentralized finance) needs. Here’s a breakdown of these functionalities: 1. Decentralized Exchange (DEX): Function: A secure and...